رول سلفون حرارتی مات و براق جهت استفاده در دستگاههای سلفون کش.

رول سلفون حرارتی 

 • رول سلفون براق 22 میکرون عرض 22.5 سانت - 1000 متری

  700,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • رول سلفون براق 22 میکرون عرض 22.5 سانت - 1000 متری

  700,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • رول سلفون مات 23 میکرون عرض 34.5 سانت

  1,050,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • رول سلفون مات 23 میکرون عرض 29.5 سانت

  900,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • رول سلفون براق 22 میکرون عرض 34.5 سانت - 3000 متری

  2,900,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • رول سلفون براق 22 میکرون عرض 44.5 سانت - 3000 متری

  3,740,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • رول سلفون براق 22 میکرون عرض 49.5 سانت - 3000 متری

  4,150,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • رول سلفون براق 22 میکرون عرض 69.5 سانت - 3000 متری

  5,900,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • رول سلفون مات 23 میکرون عرض 34.5 سانت - 3000 متری

  2,900,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • رول سلفون مات 23 میکرون عرض 44.5 سانت - 3000 متری

  3,740,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • رول سلفون مات 23 میکرون عرض 49.5 سانت - 3000 متری

  4,150,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • رول سلفون مات 23 میکرون عرض 69.5 سانت - 3000 متری

  5,900,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • رول سلفون براق 22 میکرون عرض 22.5 سانت - 3000 متری

  1,890,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • رول سلفون براق 22 میکرون عرض 29.5 سانت - 3000 متری

  2,450,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • رول سلفون مات 23 میکرون عرض 22.5 سانت - 3000 متری

  1,890,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • رول سلفون مات 23 میکرون عرض 29.5 سانت - 3000 متری

  2,450,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • رول سلفون مات 23 میکرون عرض 59.5 سانت - 3000 متری

  5,000,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • رول سلفون براق 22 میکرون عرض 34.5 سانت

  1,050,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • رول سلفون براق 22 میکرون عرض 29.5 سانت

  900,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • رول سلفون براق 24 میکرون عرض 69.5 سانت

  5,000,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف