رول سلفون حرارتی

رول سلفون حرارتی مات و براق جهت استفاده در دستگاههای سلفون کش.

رول سلفون حرارتی