دستگاه اکوسالونت و سابلیمیشن میماکی JV150-160

دستگاه چاپ حرفه ای با طیف رنگ وسیع میماکی

مناسب برای چاپ کاغذ سابلیمیشن یا چاپ اکوسالونت

محصولات مشابه