فعالیت های اجتماعی آساک سیستم

آساک سیستم علاوه بر انجام فعالیت های تجاری همواره خود را در قبال جامعه مسئول دانسته و از هیچ کوششی در راستای ارتقاء فرهنگ و دانش و همکاری در فعالیت های بشردوستانه فروگذار نمی نماید.

Recent blog posts

Showing 1 - 1 of 1 item